[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
161 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
296 คน
สถิติเดือนนี้
4327 คน
สถิติปีนี้
76873 คน
สถิติทั้งหมด
534747 คน
IP ของท่านคือ 34.231.21.123
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

เจ้าของผลงาน : นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 696    จำนวนการดาวน์โหลด : 170 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

๑. สภาพปัญหา  แนวคิด หรือแรงจูงใจในการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังคงรุนแรงและมีแนวโน้มแพร่ระบาดในประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อเข้าสู่วงจรของปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก จากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ในปี ๒๕๕๗ เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปในแต่ละช่วงอายุ พบว่า ประชากรในช่วงอายุ ๑๖-๒๐ ปี มีอัตราส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าบำบัดรักษายาเสพติดมากที่สุด คิดเป็น ๓๒.๘ คน ต่อประชากร๑,๐๐๐ คน รองลงมา คือ ช่วงอายุ ๒๑-๒๕ ปี คิดเป็น ๑๐.๖ คน ต่อประชากร๑,๐๐๐ คน และอันดับที่สามคือ ช่วงอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีลงไป คิดเป็น ๗.๔ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ฉะนั้น เด็กและเยาวชนจึง เป็นกลุ่ม เป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเมื่อพิจารณาข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัด รักษา ช่วงอายุ ๑๓-๑๙ ปี ที่เป็นรายใหม่จริงในแต่ละปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖โดยแยกสัดส่วนระหว่างเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและมิใช่นักเรียนหรือแยกระหว่างเยาวชนในและนอกสถานศึกษา พบว่า เฉลี่ยโดยรวมสัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดที่เป็นนักเรียน เมื่อเทียบกับผู้เข้ารับการบำบัดที่ไม่ได้เป็นนักเรียน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ๑ ต่อ ๕ ดังนั้น เยาวชนนอกสถานศึกษา จึงนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๖-๒๕ ปี มีจำนวนทั้งหมด ๑๗,๕๒๕,๑๘๕ คนในปี ๒๕๕๗ ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน ๕,๘๕๕,๖๒๗ คนคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๑ ของประชากรทั้งหมดในช่วงอายุเดียวกัน ในปี ๒๕๕๗ซึ่งเยาวชนในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้าถึงได้ยากจึงทำให้ไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจนและตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดปี ๒๕๕๙ แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จึงมุ่งเน้นให้ “ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่”เป็นกลไกดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง พัฒนา และป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังจากหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาให้บรรลุผลต่อไปในส่วนของนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๙ แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา กำหนดให้ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เป็นกลไกการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพการเรียนนอกระบบ กีฬา/นันทนาการ และงานจิตอาสาต่างๆ โดยกำหนดให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) และกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561