[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
38 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
123 คน
สถิติเดือนนี้
1505 คน
สถิติปีนี้
81127 คน
สถิติทั้งหมด
539001 คน
IP ของท่านคือ 35.170.81.210
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาวบุญชอบ พรมทับ
จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เข้าชม : 704    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนอนุบาลตาก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  จำนวน  40  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Caster Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  1)  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้วัดการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ  t – test  แบบ Dependent 

ผลการศึกษาพบว่า
  1.  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  82.84/85.63  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80 

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.76) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ทำให้เกิดความเข้าใจเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัวกับการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น (  = 4.90)  รองลงมาได้แก่  นำไปใช้ทบทวนความรู้ได้ต่อเนื่องและสนุกสนาน  (  = 4.88)  และทำให้มีทักษะการสังเกตสิ่งรอบตัวเราเพิ่มขึ้น (  = 4.83)
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561