[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
254 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
237 คน
สถิติเดือนนี้
2486 คน
สถิติปีนี้
82108 คน
สถิติทั้งหมด
539982 คน
IP ของท่านคือ 3.95.131.208
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เจ้าของผลงาน : นางสาวยุพร ชมณี
ศุกร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 719    จำนวนการดาวน์โหลด : 223 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น   ประชากรที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส  เทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สอนจริง  คือ นักเรียนชั้นประถม- ศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) ประเภทกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์   เกณฑ์การประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์   และแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน   วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test dependent)
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
มี  2 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนแรก  เป็นการเตรียมประสบการณ์เบื้องต้นด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนก่อนการเรียนรู้และทดสอบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียน  ซึ่งใช้สอนในชั่วโมงแรกเพียงครั้งเดียว   ขั้นตอนที่สอง  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ได้แก่ 1)  ขั้นสร้างประสบการณ์   2) ขั้นเชื่อมโยงตัวบท     3) ขั้นร่างงานเขียน  4) ขั้นประเมินผลงาน 5) ขั้นเติมเต็มงานเขียนให้สมบูรณ์   พบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลำดับขั้นตอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเนื่องจากนักเรียนได้เห็นตัวอย่างจากการอ่านนิทานทั้งสองบทจึงทำให้นักเรียนสามารถวางแนวทางในการเขียนของตนเองได้ และการประเมินผลงานทำให้นักเรียนมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   จึงทำให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น   พบว่า  รูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ในระดับดีดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561