[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
53 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
142 คน
สถิติเดือนนี้
3782 คน
สถิติปีนี้
76328 คน
สถิติทั้งหมด
534202 คน
IP ของท่านคือ 35.170.76.39
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

เจ้าของผลงาน : นางจตุพร ดิฐบรรจง
จันทร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 651    จำนวนการดาวน์โหลด : 89 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่องทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยๆ ดังนี้คือ1)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2)  เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3)  เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการดำเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่1 การสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนนี้เป็นครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6  ภาคเรียนที่1สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 333 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multi - stage Random  Sampling ) เครื่องที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่2 สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่1 สร้างชุดกิจกรรมเรื่องทศนิยมจำนวน  22 ชุด  ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์และชุดกิจกรรมตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา จำนวน 5 ท่าน  นำไปทดลองใช้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่6    นักเรียน 30 คน ใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80 / 80 เครื่องมือที่ใช้  แบบทดสอบ แผนการสอน  ชุดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนบ้านลานหิน อำเภอเมือง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 20คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการสอน ชุดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลคือ การทดสอบ ที (t - test) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินชุดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เครื่องมือที่ใช้คือแบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. เนื้อหาที่มีปัญหาในการเรียนการสอนมากที่สุด คือ เรื่องทศนิยม
2. ชุดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  84.20/82.78
3.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ.05 และชุดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 82.20/82.67
4. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการ
มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านกระบวนการเมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกฎว่านักเรียนมีความสามารถทางสาระคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561