[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
154 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
282 คน
สถิติเดือนนี้
3062 คน
สถิติปีนี้
75608 คน
สถิติทั้งหมด
533482 คน
IP ของท่านคือ 34.238.192.150
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม I Love You

เจ้าของผลงาน : นายสุทิน แก้วพนา
อังคาร ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1665    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การวิจัยเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม  I  Love You  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1  มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม  I  Love You   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 ได้ศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน  โดยใช้วงจร PDCA
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)    ผลการวิจัย พบว่า
1. ด้านผู้บริหารโรงเรียน
สภาพการดำเนินการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลำดับ
ได้แก่  ด้านการร่วมกันวางแผน  (Planning)   ด้านการร่วมกันปรับปรุง (Action)   ด้านการร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) และ ด้านการร่วมกันตรวจสอบ  (Checking)   และสภาพของผู้บริหาร
ที่ดำเนินการอยู่ในระดับน้อยได้แก่การกำหนดแผนการนิเทศภายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการบริหารโรงเรียนที่เป็นระบบ    การดำเนินการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนต้องต่อเนื่องและเป็นระบบ    การประเมินการใช้สื่อ  แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ การนำผลการนิเทศ   ติดตามการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูมาปรับปรุงเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านโดยเรียงตามลำดับได้แก่   ด้านการร่วมกันวางแผน  (Planning)  ด้านการร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing)   ด้านการร่วมกันปรับปรุง (Action)  และด้านการร่วมกันตรวจสอบ  (Checking)  และปัญหาของผู้บริหารที่มีค่าเฉลี่ยสูง ได้แก่   โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย     การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง  และการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายและเกิดทักษะการวิเคราะห์ ด้านการอ่าน  การพูดและการเขียน 

2. ด้านครูผู้สอน
สภาพการดำเนินการของครูอยู่ในระดับมากและในรายละเอียดพบว่า  การดำเนินการ
ที่อยู่ในระดับมาก 3 ด้านได้แก่  ด้านการร่วมกันวางแผน (Planning)  ด้านการร่วมกันปรับปรุง(Action)   และด้านการร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing)   ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการร่วมกันตรวจสอบ (Checking)   และสภาพของครูที่ดำเนินการน้อยได้แก่  ครูมีแผนและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    ครูใช้เครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     การนิเทศ ติดตามการใช้เครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  และ นำผลการประเมินการจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
ส่วนปัญหาของครูผู้สอนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  โดยเรียงตามลำดับได้แก่  ด้านการร่วมกันวางแผน (Planning)    ด้านการร่วมกันปรับปรุง (Action)    ด้านการร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing)   และด้านการร่วมกันตรวจสอบ (Checking)    และปัญหาของครูที่มีค่าเฉลี่ยสูง ได้แก่  ครูกำหนดเป้าหมาย  แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเอง    ครูดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประเมินผลการใช้สื่อ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง   และนำผลการประเมินการจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
3. ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม I  Love You   มีข้อสรุปดังนี้
3.1 ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า   ครูสอน
ไม่ตรงวิชาเอกและวุฒิ   ครูมีจำนวนน้อย   ครูยังไม่ปรับการเรียนการสอน ครูมีภาระงานและงานเอกสารต่าง ๆ  มากเกินไป   มีการโยกย้ายครู   ผู้บริหาร  และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานในโรงเรียนบ่อยทำให้ผู้ที่มาใหม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ  การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ยังไม่เป็นระบบ  การนิเทศ กำกับดูแลของผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ต่อเนื่อง   และมีงบประมาณจำกัด 

3.2  ปัญหาการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนกลุ่ม I  Love  You   พบว่า   นักเรียนอ่านไม่ออก   เขียนไม่ได้  คิดวิเคราะห์
ไม่เป็น นักเรียนขาดเรียนทำให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง   การจัดการเรียนการสอนยังไม่หลากหลาย ครูมีจำนวนน้อย   ครูทำงานนอกเหนือการสอนมาก  มีงานเอกสารมากเกินไป  ครูไม่ได้ทำแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล และทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูขาดสื่อ นวัตกรรม
และขาดการใช้สื่อที่หลากหลาย   การนิเทศติดตามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารยังไม่จริงจัง และงบประมาณจำกัดทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง
3.3  แนวทางการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนกลุ่ม I  Love  You   พบว่า  ควรจัดหางบประมาณเพื่อจัดทำแบบทดสอบที่ใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์รวมทั้งจัดหาสื่อ  อุปกรณ์  และจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ  ต้องฝึกให้นักเรียนทำข้อทดสอบเป็นประจำ  ครูต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของครู  การจัดการเรียนการสอนต้องสอนเน้นการอ่านออก  เขียนได้  การคิด  วิเคราะห์  และการสังเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ  
จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมทุกชั้นทั้งระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มโรงเรียน  รวมทั้งจัดค่ายวิชาการ   จัดหาครูที่มีความรู้ความสามารถในการติว และต้องพัฒนาครูและผู้บริหารอย่างจริงจัง
3.4  ความต้องการรับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  ได้แก่ 1) ต้องการครู  สื่อ  งบประมาณ  แนวข้อสอบ  และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  2) ต้องการให้มีการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งให้ศึกษานิเทศก์ไปนิเทศ   ติดตาม ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
อย่างสม่ำเสมอ 3) ต้องการไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ4) ต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างเข้มให้กับครูทุกคน
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561