[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
49 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
265 คน
สถิติเดือนนี้
3222 คน
สถิติปีนี้
75768 คน
สถิติทั้งหมด
533642 คน
IP ของท่านคือ 3.227.208.153
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เจ้าของผลงาน : นายสุทิน แก้วพนา
อังคาร ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1250    จำนวนการดาวน์โหลด : 143 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น  4  ขั้นตอนได้แก่  ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1   แหล่งข้อมูลได้แก่  เอกสาร รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)  และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)  ขั้นตอนที่  2  การสร้างรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  กำหนดรูปแบบโดยจัดประชุมครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดหลังจากนั้นนำรูปแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญและประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต1   โดยทดลองใช้กับทุกโรงเรียนในสังกัด
และประเมินทุกโรงเรียนโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งและใช้เกณฑ์การประเมินของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  แหล่งข้อมูลได้แก่ โรงเรียนที่เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบที่สามจาก สมศ. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมิน จำนวน  2  ฉบับได้แก่  ฉบับที่  1  ถามเกี่ยวกับการประกันฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฉบับที่  2  ถามเกี่ยวกับการประกันฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย  โดยประเมินใน 5 ด้านได้แก่ 
1) ด้านบริบท (Context  Evaluation)   2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  3) ด้านกระบวนการ (Process)   
4) ด้านผลผลิต (Product)  และ5) ด้านผลกระทบ (Impact)   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า  ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย นักเรียนมีพัฒนาการค่อนข้างน้อยในด้านสติปัญญา  และทักษะทางภาษา  ทักษะทางวิทยาศาสตร์  และทักษะทางด้านคิดคำนวณ   ครูมีความรู้น้อยในการใช้เทคโนโลยีและแสวงหาความรู้และจัดทำสื่อ รวมทั้งมีความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนยังไม่เพียงพอ  ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้การดำเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมและไม่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที่กำหนดไว้  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์มีน้อยและไม่ชัดเจน

ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน  และนักเรียนมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่เพียงพอ  ด้านการจัดการศึกษา  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่หลากหลาย และยังไม่ปรับการเรียนที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ใช้ ICT ได้น้อย  ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ  และไม่เอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์  การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนยังมีน้อยและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้อย   ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาารจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์ของโรงเรียนยังไม่ชัดเจน และบุคลากรมีจำนวนน้อย

2.  ผลการสร้างรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  พบว่า   รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบ่งเป็น  3  ระบบดังต่อไปนี้

                       2.1   ระบบเขตพื้นที่การศึกษา    ประกอบด้วยระบบย่อยได้ 3 ระบบได้แก่

ระบบการพัฒนา  (Development   System) ระบบการช่วยเหลือสนับสนุน (Supporting   System) 

และระบบการตรวจสอบ (Checking   System)

        2.2  ระบบโรงเรียน    แบ่งออกเป็น  3  ด้าน ได้แก่   ด้านการส่งเสริมให้บริหารโรงเรียนเป็นฐาน ( SBM : School Based )     ด้านการพัฒนางานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  8 ขั้นตอน   และ ด้านการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   (Internal Quality   Assessment) 

       2.3 ระบบคุณภาพ (Quality System)  แบ่งออกเป็น  3  ด้าน ได้แก่  คุณภาพด้าน

การบริหาร    คุณภาพด้านการเรียนการสอน   และคุณภาพด้านผู้เรียน  

            ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  พบว่า   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครั้งที่  1   ระดับปฐมวัยมีโรงเรียนที่อยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ  25.00  ระดับดีมากร้อยละ  56.48  ระดับดีร้อยละ  16.67    และระดับพอใช้ร้อยละ  1.85      ส่วนผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่  2  พบว่า  โรงเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ  31.77   อยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละ  66.36   และโรงเรียนที่อยู่ในระดับดี  ร้อยละ 1.87

 

ส่วนผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 มีโรงเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ  16.51  ระดับดีมากร้อยละ  59.63  ระดับดีร้อยละ  21.11  ระดับพอใช้
ร้อยละ  0.92  และระดับปรับปรุงร้อยละ 1.83    และครั้งที่  2 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  ร้อยละ  23.15 
และระดับดีมากร้อยละ  76.85  

4.  ผลการประเมินการใช้รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  พบว่า   การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับมากดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561